Adatvédelmi Tájékoztató

A Dunna Panzió (Cím: 8500 Pápa, Szent István út 10. Tulajdonos: Ács Balázs Huba, cím: 8500 Pápa, Szent István út 10.) (a továbbiakban: Szolgáltató) fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.
Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató honlapján (http://dunna.hu) (a továbbiakban: honlap) történő adatkezelésre terjed ki.

A Honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt feltételeket. Szolgáltató adatkezelési szabályzata összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen tekintettel az alábbiakra: A szabályzat kialakítása a következő hatályos jogszabályok alapján történt:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól A Dunna Panzió üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot megváltoztassa.

Az üzemeltető és adatkezelő elérhetőségei

 • Név: Ács Balázs Huba (adószám: 54956788-2-39)
 • Székhely: 8500 Pápa, Szent István út 10.
 • Telefon: + 3630 4530382
 • E-mail: i​nfo@dunna.hu
 • Weboldal: ​http://dunna.hu

Meghatározások

Felhasználó/Érintett:​ valamely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy, akár közvetlen akár közvetett módon – azonosítható természetes személy;

​Személyes adat: ​bármely természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatos adat, az adatból levonható, az érintettel kapcsolatos következtetés. Különösen akkor, ha az érintettet a neve, azonosító jele, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: ​az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, amellyel félreérthetetlen módon beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: ​az érintett személy nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: ​az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

Adattovábbítás: ​az adat(ok) meghatározott harmadik személy(ek) számára történő hozzáférhetővé tétele nyilvánosságra hozatal: az adat hozzáférhetővé tétele bárki számára

Adattörlés: ​az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy többé nem lehetséges a helyreállításuk

Adatzárolás: ​az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének (például nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének) végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: ​az adatok vagy az adatokat tartalmazó adathordozó teljeskörű fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás: ​az adatkezelési műveletekhez köthető technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott eszközöktől és módszerektől, valamint az alkalmazás helyétől

Adatfeldolgozó: ​az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: ​olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Adatezelési alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag a szálláshely szolgáltatási tevékenységgel összefüggően meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek összhangban kell lennie az adatkezelés céljával, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és a hatályos törvényekkel összhangban kell lennie.
 2. Kizárólag azok a személyes adatok kezelhetőek, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek és a cél elérésére alkalmasak. Az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek.
 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 4. Ha az érintett cselekvőképtelensége miatt vagy egyéb elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai – a szükséges mértékig – kezelhetőek.
 5. A 16-ik életévét már betöltött, kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 6. Amennyiben az adatkezelés célja az adatkezelővel kötött írott szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából és a hatályos törvények alapján az érintett személynek ismernie kell. Különös tekintettel a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 7. Az érintett hozzájárulását adottnak kell tekinteni az érintett esetleges közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 8. Kétséges esetben azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását megtagadta személyes adatai tekintetében.

​Adatkezelési csoportok

A Honlapra látogatók adatai

1. Adatkezelő az általa üzemeltetett http://dunna.hu oldalra látogatáskor a Felhasználó személyes adatait valamint a felhasználó által használt számítógép IP címét nem rögzíti.

2. Látogatáskor az adatkezelő a Felhasználó számítógépén ún. “cookie”-kat helyez el. Ezek alapján Adatkezelő a Felhasználók böngészési szokásaival kapcsolatos adatokat kezeli, hogy lehetővé tegye a Weboldal minél magasabb színvonalú működését és a felhasználói élmény növelését. A cookie-k használatához a Felhasználó előzetesen hozzájárulását adja.

3. A Weboldal, webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező vagy arra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos adatokat kezel. A webanalitikai szolgáltatásokat a Google Analytics végzi (Google Inc.)

4. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve megtilthatja az alkalmazásukat.

5. További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:
http://www.google.com/privacy.html és ​https://www.facebook.com/about/privacy

Ajánlatkérés

1. Ajánlatkérés esetén a szállásra vonatkozó adatok mellett a vendégek részéről az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím és opcionálisan telefonszám. Az adatkezelés célja a tájékoztatás az adatkezelő részéről a Felhasználó részére.

2. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, tájékoztatás, ajánlat küldése.

3. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Ajánlatkérés esetében azok Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. 4.2.4. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Foglalás

 • Vendégeink e-mailben, telefonon személyesen foglalhatnak szállást illetve honlapunkon keresztül ajánlatkérés során tudnak foglalni.
 • A szobafoglaláshoz a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám,felnőttek száma, gyerekek száma,érkezés dátuma, távozás dátuma,szoba kiválasztása
 • Ezeket az adatokat Adatkezelő a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézésre, a Felhasználóval történő kapcsolattartásra, valamint szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése céljából használja fel.
 • Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve – a kötelező adatkezeléshez (így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt megőrzési kötelezettség esetén) szükséges adatok kivételével – amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály.
 • Adatkezelési biztonság
  • Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Jogorvoslati lehetőség

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését az Adatkezelő fentiekben meghatározott bármelyik elérhetőségén.

2. Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

4. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.